دربارۀ ما  | تماس |   آرشيو صفحه اول  |  جستجو |   فيلترشکن  |   کوتاه و گويا   |   عکس و مکث  |  عکس انتخابی    ويدئوها  |   کتابخانه  |   فهرست کليهء مقالات

درباره سکولاريسم   |       سال سوم ـ  شماره 804 و 805  ـ جمعه و شنبه  30  بهمن و 1 اسفند 1388 ــ  19 و 20 فوريه 2010       | English Section

پيشزمينه، پسزمينه

کاری از کاگر لاک

برای سکولاريسم نو

نگاهی به عریضهء نیم بند

خانم عبادی

به شورای حقوق بشر سازمان ملل

افسانه خاکپور

براستی عریضهء نیم بند خانم عبادی به سازمان ملل، که از برشمردن یک بیک شرایط غیرانسانی و غیر قابل قبول تحمیل شده بر مردم ایران، و نهایتا از گفتن بخشی از حقایق که حتی در رسانه های جهان آمده است، خودداری کرده چه دردی را از ملت بی پناه ایران درمان می کند؟ این بیانیه کدام فریاد و چه خواست حق طلبانه ای را از جانب مادران عزادار، از طرف خانوادهء اعدامیان، از طرف خانوادهء زندانیان و نگرانی های عاجل آنان انعکاس میدهد؟ چه شکایتی از طرف اقلیت های فکری، دینی، قومی و جنسی در ایران را به سازمان ملل می برد و خواهان کدام مجازات یا اقدام عاجلانه است؟ >>>

فرصت سوزی!

شهباز نخعی

سخنان هوشمندانه یا نبوغ آمیز وزیر امورخارجه ایالات متحده امریکا، از دو چشم انداز درخور نگرش است: چشم انداز نخست ذکاوت و سرعت انتقال خانم کلینتون در کشف شگفت انگیزش است... چشم انداز دوّم، رویکرد جناحی دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده امریکا با رویدادهای ایران و نظام غاصب حاکم بر آن است. نمونه بارزی از این رویکرد جناحی را در عملکرد "صدای امریکا" که بودجه آن توسّط وزارت امورخارجه امریکا تأمین و پرداخت می شود بخوبی می توان دید.  پشتیبانی تقریبا" بی قید و شرط "صدای امریکا" از جناح به اصطلاح "اصلاح طلب" حکومتی و اشغال تقریباً عمومی وقت و فضای برنامه ها بوسيلهء آنها کاملاً نشانگر آن است که دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده امریکا نه دغدغه پایمال شدن حقوق بشر در ایران را دارد و نه به فکر آزادی و دموکراسی و همگامی با خواست اکثریت مردم ایران در دستیابی به یک حکومت سکولار و مردم سالار است.. >>>

استراتژی محکوم به روزمرگی،

استراتژی محکوم به مرگ است

تقی روزبه

 وقتی استراتژی محکوم به روزمرگی می شود، و یا بعبارت دیگر روزمرگی  تبدیل به استراتژی می شود، آنگاه می توان یقین داشت که دوران مرگ و نیستی فرارسیده است. نگاهی به حرکات و رفتار رژیم بخوبی نشان دهنده همین روزمرگی است. درچنین شرایطی به دلیل از دست رفتن عقلانیت متعارف حکومتی و گرفتار بی افقی شدن، همه تلاش ها، واکنشی، ضد و نقیض، و خود خنثی کننده می شوند. تلاش های آکنده از خشم و ناامیدی برای حفظ خود بر سطح آب، توضیح دهندهء معنا و هدف اقدامات صورت گرفته است. هراس افکنی و استفاده روزافزون از قدرت سرکوب به تنها ابزار بقاء تبدیل می شود. اما ابزاری که خود در حال افول و آب رفتن است. بهمین دلیل رژیم دارد از مایه می خورد و از بازتولید آن چه که مصرف می کند ناتوان است. >>>

گسترش گفتمان دمکراسی لیبرال

وظیفهء جدی جنبش است

گفتگو با داریوش همایون

مبارزان در ایران با آزمونی هر روزه روبرویند. چگونه آرمان های بلند خود را با تنگنای یک رژیم سرکوبگر نزدیک به تعریف جنایت پیشه آشتی دهند؟ چگونه هم بیرون و بر ضد ساختار رژیم دیکتاتوری سپاهی - جمکرانی و هم در کنار بخشی از همان رژیم به نام راه سبز امید عمل کنند؟ چگونه هم ویژگی انقلابی گفتمان لیبرال دمکرات جنش سبز را نگه دارند و هم گام به گام فضا را باز کنند. هشیاری سیاسی در نگه داشتن اندازه میان استواری استراتژیک و انعطاف پذیری تاکتیکی است؛ غرق نشدن در یکی به زیان دیگری است؛ آشتی ناپذیری و وارد کردن بیشترینه فشار بر رژیم است و ایستادن در جائی که نمی باید پیش تر رفت؛ جلوگیری از امتیاز دادن های نالازم راه سبز امید است.  >>>

جوانهء سبز سکولاريسم در سرمای سپيد تورنتو

بی گمان بدون انديشيدن به فردائی بی تبعيض، بی شلاق، بی اجبار، بی دروغ، بی پسله کاری اما سرشار از اميد و عشق و شادمانی نمی توان سکولار بود، نمی توان نيروی سوم سکولار را در برابر دو نيروی پايه گذار حکومت مذهبی (که تنها اکنون ـ آن هم بمنظور حفظ حکومت مذهبی! ـ در تضاد با هم قرار گرفته اند) کارا ساخت؛ و نمی توان به شاهراهی پا گذاشت که به شهر آزادی و خرمی و سازندگی می رسد. در اين راستا سامان دادن به اين نيروی سوم سکولار وظيفهء تاريخی تک تک کسانی است که عميقاً ضرورت ها و ايجابات زمانهء خود را حس کرده و می دانند که نسل جوان ايرانی جان بر کف به ميدان آمده تا تکليف خود را با حال و آينده اش روشن کند...  >>>

ما امضاکنندگان بيانيه همگی سکولار سياسی هستيم

گفت‌وگو با عبدالکريم سروش

گفتگوگر: فرزانه بذرپور

دموکراسی دينی هيچ تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنها چون مسئوليتش بر عهده دينداران است ميتواند نامش دموکراسی دينی باشد. در يک دموکراسی دينی حداکثر سعی ميشود قانونی که منافات با قوانين قطعی دينی دارد به تصويب نرسد، اين قوانين قطعی و ضروری در اسلام هم بسيار محدود هستند. فتاوی زيادی ممکن است وجود داشته باشد اما ميتوان به مهمترين آنها اکتفا کرد و حتی در صورت لزوم اجتهاد تازه کرد. همين ضامن اسلامی شدن قوانين است و بقيه دين به پايبندی قلبی خود مومنان باز ميگردد که چقدر در عمل به شريعت اهتمام دارند. >>>

خوش‌خيالی سبز، درس‌هايی از بيست ‌ودو بهمن

بهرام حسين‌زاده

در روز بيست و دو بهمن، ما مردم را به خيابان‌ها کشانديم تا خوراک تبليغاتی رژيم را چرب و نرم کنيم، گرچه که تمام دنيا صرفا بر اساس نظرنامساعدی که نسبت به رژيم دارند بر تبليغات آن به ديدۀ شک می‌نگرند و اين يکی از برگ‌های برنده ماست، و می‌پرسند: اگر شما اينهمه هوادار در ميان مردم داريد! پس چرا در سال‌های پيش نمی‌توانستيد چنين جمعيتی را به خيابان‌ها بياوريد؟ اما اينکه دنيا به ما حسن نظر دارد و به رژيم بدبين است، دليلی بر اين نمی‌شود که ما مردم را بازيچۀ نقشه‌های رژيم سازيم، گر چه که به سهو >>>

بیانیه جمعی از روشنفکران و فعالین سیاسی ترکمن

ما عمیقا باور داریم که مرجع اصلی قدرت در کشور مردم ایران هستند و بر این اساس اعلام می داریم اگر بناست ایران برای همه ایرانیان باشد، باید که برابر حقوقی همه شهروندان و کلیه ملیت های ساکن ایران به رسمیت شناخته شود، برابری کامل حقوق زنان و مردان در همه شئون اجتماعی تضمین گردد و هرگونه تبعیض و قوانین تبعیض آمیز از میان برداشته شود. تحقق این امر در راستای عملی شدن اصول حقوق بشر و دمکراسی است. جنبش اعتراضی مردم ایران پرچم تغییر را برافراشته است. بدون جدایی دین از دولت هیچگونه تغییری در کشورپایدار نخواهد بود.  >>>

اقتدار و عرصه نا خود آگاه

كريم قصيم

اين مقاله نيز سي سال پيش نوشته شد، زماني كه آخونديسم / لومپنيسم به قدرت رسيده مي رفت، همچون توفان شن، بهارآزادي ايران را تيره و تار كند و انقلاب 57 را - در لشگركشي به گنبد و كردستان / در پاره آجر پرتاب كردن به تظاهرات نيروهاي دموكراتيك / بستن روزنامه آيندگان و پايمال كردن حقوق و آزادي هاي مردم / در بگير و ببند و حتي تيرباران مبارزان صديق ملت ايران و... جلوي چشم  ناباور همهء آزاديخواهان قلب ماهيت كرده به يك نظام ارتجاعي و قرون وسطايي تبديل كند. برخي جنبه هاي توضيح دهندهء آن فالانژيسم مخرّب، در نظريه هاي حاشيه نشينان شهري و بالا آمدن لومپنيسم مطرح مي شدند. خود من جزو كساني بودم كه از اين ديدگاه ها براي توضيح اجتماعي حكومت اسلامي ( نام كتاب سياسي خميني كه سالي پيشتر خوانده بودم و لذا به طورقطع با ولايت او مخالف بودم) بهره مي گرفتم. اما، به نظرم اين توضيح اجتماعي كفايت نمي كرد... >>>

سردبير و همکاران سکولاريسم نو

درگذشت دردناک دکتر پیمان انقطاع، فرزند گرامی دکتر ناصر انقطاع،

نويسنده و محقق ارزشمند و مبارز هميشگی راه حاکميت ملی و شخصيت سکولار ايرانی را

به ايشان و خانوادهء محترم شان تسليت گفته و خود را در اين غم بزرگ شريک می دانند.

آرشيو روزانهء مقالات يک هفتهء گذشته:

 

شماره 801 و  802 ـ  سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 بهمن 1388 ـ  16 و 17 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

تبعيض در ايران 31 ساله شد

عبدالله سهرابی

 

جنگ تصویرها، جدال ارزیابی ها

مهرنوش موسوی

 

ناسیونالیسم قلابی، ابزاری در دست رژيم الهام علی اف

داریوش آرائی

 

قانون ارث اقلیت های مذهبی بر مبنای فقه اسلامی

فصل پنجم از کتاب درد اهل ذمه

يوسف شريفی

 

مکتوبات فدوی

سلمانی در 23 بهمن و حديث شبکهء باد

حميد رضا رحيمی

 

شماره 799 و  800 ـ  يکشنبه و دوشنبه 25 و 26 بهمن 1388 ـ  14 و 15 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

در فردای بیست و دوی بهمنی که گذشت

افشین بابازاده

 

این بار انقلاب پیروز می‌شود

الاهه بقراط

 

نبرد آینده بر سر روح اصلاحات است

گفتگو با رضا سياوشی

 

چه کسی از جمهوری ایرانی می‌ترسد؟

مزدک بامدادان

 

شماره 797  و 798ـ  جمعه و شنبه 23 و 24 بهمن 1388 ـ  12 و 13 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

گذشته ای که در حال گم شدن است

جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

 

جمهوریخواهانِ لائیک، سکولار و دمکرات ایران، متحد شوید!

فرهنگ قاسمی

 

چشم انداز انقلابی دیگر

در سی و یک سالگی سرکوب انقلاب 57

بهرام رحمانی

 

حفظ یا حذف نظام!

شهباز نخعی

 

من پيش بينی می کنم که رژیم احمدی نژاد را ترور خواهند کرد!

(تحلیلی بر یک خبر غیر واقعی)

داریوش سعدین

 

شماره 795  و 796ـ  چهار شنبه و پنجشنبه 21 و 22 بهمن 1388 ـ  10 و 11 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

چرا حکومت اسلامی هنوز پا بر جاست ؟

مسعود نقره کار

 

آیا شعار انتخابات آزاد چتر حفاظ ولایت فقیه است؟

دنیز ایشچی

 

فمینیسم با واژه ها حرکت می کند

حذف تبعیض میان شهروندان

سهیلا وحدتی

 

جستاری پیرامون حجاب

محمد امينی

بخش دوم

 

کوتاه و گويا

مشاور رسانه ای احمدی نژاد همسرش را کتک زد

شبکهء جنبش راه سبز(جرس)

 

اطلاعیه حکومت حفظ نظامی

 در آستانهء تظاهرات يوم الله پرشکوه بيست دوم بهمن امسال

 

شماره 794  ـ  سه شنبه 20 بهمن 1388 ـ  9 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

انقلاب، نه شکوهمند، نه دموکراتیک ، اسلامی بود

رهبری آن مصادره نشد، از آغاز در چنگ روحانیت بود

فریدون احمدی

 

ما نمی‏ توانیم اسلام را به عنوان دین رسمی کشور حذف کنیم

گفت‌وگو با رامین جهانبگلو

گفتگوگر: محمد تاج‌دولتی

 

استراتژی های متعارض انقلاب 57 و جنبش سبز

اکبر گنجی

 

پيرامون بيانيهء پشتيبانان سکولار جنبش سبز

گفتگوی مهدی ذوالفقاری با اسماعيل نوری علا و کورش عرفانی

در برنامهء يک ساعت و نيمهء گفتمان >>>

 

من حالم از آخوند‌بازی به هم می‌خورد، شما را نمی‌دانم

نيک آهنگ کوثر >>>

 

شماره 793  ـ  دو شنبه 19 بهمن 1388 ـ  8 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

اين است سکولاریسم...

شعری از

علی یحیی پور (سل تی تی)

 

آلترناتیو های احتمالی در فرایند سیاسی جاری

ماشاالله سلیمی . منوچهر مقصودنیا

 

سیاست چماق وساندیس

 تقی روزبه

 

آقای نوری علا، کاملاً در اشتباهید!

مهرداد ترابی  <<<

 

معنای هشدار و سه قطعهء ديگر

حميد رضا رحيمی

 

اگر یزید روزنامه داشت  فردای عاشورای سال 60 هجری چه می نوشت؟

مطلب وارده

 

شماره 792  ـ  يک شنبه 18 بهمن 1388 ـ  7 فوريه 2010 

 

صفحهء اول

 

نتیجه همه پرسی 22 بهمن سبز در سايت بالاترين

بیش از هزار نفر شرکت کننده تا امروز>>>

 

آقای خامنه ای! دیری ست با من سخن به درشتی گفته اید...

مسيحا مهاجر

 

چه کسی  ديو را به شيشه بازمی گرداند؟

شکوه میرزادگی

 

اتهام: آزادی!

الاهه بقراط

 

دینامیسم انقلاب ناتمام پنجاه و هفت

و حقوق فورس ماژور سبز

اميد ساعدی

 

کتاب تازه ای در کتابخانهء سکولاريسم نو

عوامل تاريخی پيدايش سکولاريسم

نوشته منوچهر صالحی

در فورمت پی.دی.اف  >>>

 

وجوب تشکر روشنفکران مذهبی، سکولاريست ها، ماترياليست ها از حکومت اسلامی ايران!

ف.م. سخن

 

آرشيو کلی مقالات گذشته>>>

گفتگوهای اختصاصی ما

پيوند به نسخهء رايگان اينترنتی>>>>

پيوند به کتاب ترک های امروز

کتاب درد اهل ذمه

حقوق خود را بيشتر بدانيد

مجموعه ای از مقالات دربارهء

قتل علم زندانيان سياسی

اعلاميه حقوق بشر

اعلاميه ها

و ميثاق های بين المللی

پويشگران

===========

بنياد ميراث پاسارگاد

=============

کميته بين المللی  نجات پاسارگاد

===========

سکولاريسم برای ايران

===========

نژادپرستی و تبعيض

(حاوی پيوندها)

===========

مجموعهء فعالان حقوق بشر

در ايران

===========

ريشه کنی تبعيض

=============

خبرنامهء گويا

==========

ايرانيان دات کام

===========

آژانس خبری کورش

===========

نيلگون

===========

آسمان ديلی نيوز

===========

رضا پهلوی

===========

مقالات سياسی

===========

ايرانسکوپ

===========

پارس ديلی نيوز

===========

مردانی نيوز

===========

خواندنیها

===========

پشتيبانان

===========

بلاگ نيوز

===========

اصغر آقا

===========

الفبا

=============

اخبار روز

===========

ايران امروز

=============

خبرنگاران ايران

=============

انقلاب مشروطيت ايران

=============

اتحاد جمهوریخواهان ايران

============

تارنمای جمهوريخواهان

دموکراتيک و لائيک

===========

حزب مشروطهء ايران

===========

جبههء ملی ـ شاخه آمريکا

==========

جنبش آذربايجان

برای يکپارچگی ايران

=============

لج ور

===========

 سامان نو

===========

آينده نگری

===========

گفتگو

============

هزل (وبلاگ حميدرضا رحيمی)

===========

پيام دانشجو

وبلاگ مهندس طبرزدی

===========

وبلاگ کورش زعيم

===========

تغيير برای برابری

===========

شبکه سراسری

همکاری زنان ايرانی

===========

شبکه همبستگی

 با مبارزات زنان ايران

===========

تريبون ايران

===========

گزيده هائی از

سخنان امام خمينی

مخالفان خود را بشناسيم

آيت الله خامنه ای

دولت نهم روند بسيار خطرناک غربزدگی و گرايش های سکولاريستی را که متأسفانه در حال نفوذ در بدنه مديريتی کشور بود، سد کرده است.

آيت‌الله علم‌الهدي

سکولارها در ایران جایگاهی ندارند! حضور پر شور ملت ایران در بيست و دوم بهمن عامل شکست کامل سکولارها در کشور است.

آيت الله صافى گلپايگانى

اسلام با فرهنگ لائيك و بى دينى مخالف است. دشمنان با استفاده از ترويج فرهنگ لائيك درصدند تا زنان را از خط عفاف و حجاب و كرامت منحرف كرده و سنت هاى اصيل اسلامى را از بين ببرند.

آيت‌الله مکارم شيرازی

نقش تلويزيون در ايجاد تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار مهم است. هر چند که در ساليان اخير برنامه‌هاي ديني و مذهبي در تلويزيون گسترش يافته ولي کساني در آنجا لانه کرده‌اند تلويزيون را به سوي سکولاريسم سوق مي دهند.

سيد محمد خاتمی:

راندن همهء منتقدان با

 چوب سکولاريسم، خود

 مروج اين انديشه است!

 

محمود احمدی نژاد:

  نظام آموزشی ايران

150 سال تحت نفوذ سکولاريسم

 بوده است!

2009 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630

صصص