بازگشت به خانه                    پيوند به نظر خوانندگان                     آرشيو  مقالات                  آرشيو صفحات اول                جستجو

جمعه 25 مرداد ماه 1392 ـ  16 ماه اگوست 2013

منشور ده گانهء «جبههء دمکراتیک ایران»

مصوب مهر 1379

شرایط سیاسی ایران ضرورت تأسیس جبهه ای برای سازماندهی آزادیخواهان به قصد تقویت و رهبری جنبش آزادیخواهانهئ ملت ایران و دست یابی به جامعه ای آزاد و دموکراتیک را ایجاب نموده است. به همین دلیل گروهی از نیروهای آزادیخواه، پس از مذاکرات فراوان و توافقات کلی، جبههء دموکراتیک ایران را تاسیس و در تاریخ 11 مهر ماه 1379 خورشیدی آن را اعلام می نمایند.

اینک برای تمام افراد و تشکل های آزادیخواه که برای رهایی ملت مبارزه می کنند و علاقه مند هستند به این جبهه بپیوندند، اصول خط مشی ده گانه به شرح زیر اعلام می گردد:

 

الف : خط مشی تشکیلاتی

1- این تشکل به صورت جبهه ای شکل گیری می شودغ بنابراین احزاب، سازمان ها، اتحادیه ها و تشکل های مختلف می توانند با حفظ استقلال خود دراین جبهه عضویت داشته باشند.

2- احزاب و گروه ها با هر نوع فکر و عقیده و ایدئولوژی، به شرط پذیرش و التزام به اصول آزادی و دمکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، استقلال کشور و منافع ملی، می توانند به عضویت این جبهه درآیند. بنابراین، جبههء دموکراتیک ایران از هیچ عقیده یا ایدئولوژی پیروی نمی کند و یک جبههء سیاسی آزاد و ملتزم به اصول پلورالیسم و تکثرگرایی است.

 

ب: خط مشی اجتماعی

3- درآیین اجتماعی، این جبهه خود را ملزم به اجرای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با در نظر گرفتن مقتضیات و نیازهای کنونی بشر دانسته و دفاع از حقوق انسان ها فارغ از نژاد، ملیت، قومیت، جنس و عقیده آنان در رأس برنامه های این جبهه قرار دارد.

 

ج: خط مشی سیاست بین المللی

4- جبههء دموکراتیک ایران روابط خارجی بین ایران با سایر ملل را بر پایهء قوانین و ضوابط بین المللی و احترام متقابل دانسته، ضمن تأکید بر ایجاد روابط با تمام ملت ها براساس منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی و استقلال همه جانبهء کشور را از اصول خدشه ناپذیر خود می داند و به احدی اجازهء دخالت در امورکشور تحت هیچ عنوانی را نخواهد داد.

 

د: خط مشی سیاست داخلی

5- این جبهه حق حاکمیت ملی از طریق مشارکت همه جانبهء آحاد شهروندان واحزاب و گروه ها در تعیین سرنوشت خود را ازابتدایی ترین حقوق مدنی و تنها ملاک مشروعیت حاکمیت به شمار آورده و با هرنوع قیم مآبی صنفی یا ایدئولوژیک و هرنوع استبداد و خودکامگی فردی یا گروهی که حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی را خدشه دارنماید مبارزه فعال خواهد کرد. بنابراین، تنها ملاک مشروعیت هر نوع حاکمیت رأی اکثریت ملت خواهد بود که از طریق رفراندوم و انتخابات آزاد به دست خواهد آمد.

6- آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت و مساوات طلبی از اصول غیرقابل خدشه در خط مشی جبههء دموکراتیک ایران است و مشروعیت این جبهه و شرط عضویت تشکل ها در این جبهه در التزام همه جانبه به اصول فوق است. بنابر این، احزاب و گروه هایی که در منطق سیاسی و عملکرد اجتماعی خود آزادی و دمکراسی و عدالت خواهی را ابزاری برای به دست آوردن قدرت قرار داده اما به این اصول التزامی ندارند نمی توانند دراین جبهه عضویت داشته باشند.

7- این جبهه معتقد به حکومتی دموکراتیک است، بنابراین برجامعه ای با حاکمیت سکولار و چند حزبی و جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی ازحکومتی که عملاً با منطق و اصول دمکراسی سازگاری ندارد، تاکید می کند.

 

ه : خط مشی مبارزاتی

8- جبههء دموکراتیک ایران برای رسیدن به اصول خط مشی خود در جهت نیل به جامعه ای مترقی و زندگی شرافتمندانهء آحاد شهروندان و تامین آزادی، رفاه، توسعهء همه جانبه، امنیت و جامعه ای مردم سالار و دموکراتیک، مبارزهء سیاسی و اعتراض آمیز را از حقوق اولیه خود و هم مهمترین تکلیف ملی و انسانی دانسته و در این راه هیچ نوع تسامحی را جایزنمی داند.

9- جهت گیری جبههء دمکراتیک ایران در مقابل شیوه های استبدادی و غیردموکراتیک اعتراضی است و روش مبارزه در این شرایط یک روش اعتراض آمیز تا رسیدن به حاکمیتی قانونمند، مدنی و دموکراتیک است. در صورت نیل به این هدف والا  وملی، حق خود می داند که همچون سایر احزاب گروه ها برای مشارکت در ادارهء کشور به رقابتی سالم و دموکراتیک بپردازد.

 

و: خط مشی جبهه برای حاکمیت آینده

10- جبههء دموکراتیک ایران بر این باور است که در شرایط فعلی لازم است تمام آزادیخواهان در جهت دست یابی به حاکمیتی قانون مند، دموکراتیک و ملی از طریق مراجعه به آرای عمومی، مبارزات همه جانبه، مسالمت آمیز و اعتراضی خود را تداوم و شدت بخشیده و تحت هیچ شرایطی کمتر از حاکمیتی مردم سالار رضایت ندهند. در یک ساختار دموکراتیک است که تمام نابرابری ها، مظالم، مفاسد و تبعیض های اجتماعی ریشه کن شده و آحاد شهروندان در یک مشارکت همه جانبه با دیو فقر، بیکاری، جهل، عقب افتادگی، ظلم، استبداد، خشونت و ناهنجاری های گوناگون مبارزهء اصولی نموده و کشور را به سمت توسعهء همه جانبه و رشد و تعالی در همهء زمینه ها سوق خواهند داد. امروز بیش از هر چیز نیازمند اقتدار ملی متکی بر اراده ملت و برقراری دمکراسی، قانون و امنیت برای تامین منافع ملی و بهبود زندگی آحاد شهروندان ایرانی هستیم. تنها در سایهء حاکمیت ملی با مشارکت همهء حزب ها و سلیقه ها و قومیت ها می توان به ایرانی آزاد، آباد و توسعه یافته دست پیدا کرد. بافت قومی، مذهبی، اقلیمی، فرهنگی – اجتماعی و شرایط اقتصادی ایران به گونه ای است که لازم است برای تحقق عدالت و توسعهء همه جانبه، ضمن تاکید بر یک پارچگی در چارچوب مرز پرگوهر و تقویت وحدت ملی در نحوهء ادارهء کشور با به رسمیت شناختن واقعیات موجود در چارچوب یک حاکمیت غیرمتمرکز تصمیم گرفت. بدون توجه به این مهم، عدالت و دموکراسی در کشور برقرار نخواهد شد.

زنده باد آزادی و عدالت – برقرارباد دمکراسی و حاکمیت ملی – نابود باد استبداد

مهندس حشمت الله طبرزدی، دبیر موسس جبههء دموکراتیک ایران

11 مهرماه 1379        

 

نظر خوانندگان

 

 

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

 

بازگشت به خانه