بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

اسفند   1387 ـ فوريه  2009 

 

رسوایی خشکه مقدس ها

 

خاویر لاستلا

    

        گرچه گمانش می رفت اما این بار با گفتن، اثبات کردن و  عدد و رقم،  بهتر نشان داده شد که داشتن حجاب از زنان در برابر شهوت پرستی حفاظت نمی کند. بر پایهء مطالعه ای که یک انجمن مستقل  فمینیست مصری به تازگی منتشر کرده است، 83 در صد زنان مصری روزانه با فشار ها و مزاحمت های جنسی رو به رو می شوند و جالب این که 5/72 در صد قربانیان، پوشش اسلامی دارند و بدینسان از رو سری رنگی و عبای زنانه نیز کاری بر نمی آید: مردان مصری دید می زنند، به زنان دست می مالند و پندارهای جنسی می بافند. اگر پای زن غربی در میان باشد رقم این گونه مزاحمت ها سر به 98 در صد می زند. بدین سان، همهء زنان در وضع یکسانی هستند، چه با پوشش مطابق با قرآن چه بدون آن.

در کشوری که مفهوم «در تنگنا گذاری جنسی» را سرانجام در سال 2005 پذیرفتند، این گزارش، بی آنکه بنظر آید، انقلاب کوچکی شمرده می شود. «نیهاد ابول غمسان»، مدیر انجمن مستقل فمینیستی یاد شده، با تاکید می گوید :

« این اعتقاد که فشار ها و مزاحمت های جنسی تنها به زنانی مربوط می شود که پوشش نامناسب دارند به کلی نادرست است».

او در این پدیده، به ویژه شکلی از « انتقام جویی از زنان » را می بیند. باری، این مسئله یکی از تناقض های اضافی جامعه ای است در ژرفا اسلام زده که در آن «سطح بالای دین شیدایی جلوی آزار رسانی جنسی را نمی گیرد». به دیگر سخن، هر چه شمار خشکه مقدس ها بیش تر باشد دختران حوا از از ایمنی کم تری بر خوردار اند .در واقع، این وضع را باید نتیجهء دگم اسلامیستی معاصر دانست که زنان را  فقط به کارکرد جنسی شان فرو می کاهد.

در ماه رمضان سال 2006 نمود کوچکی از آسیب های ناشی از ناکامی های جنسی مردان مصری پدیدار شد . در این سال ماجرای نگران کننده ای به نام «جنون جنسی عید فطر» پیش آمد.  هنگامی که صد ها هزار تن از مردم قاهره برای جشن پایان ماه رمضان گرد آمده بودند و خیابان طلعت حربی، شاهراه تجاری شهر، از جمعیت موج می زد ناگهان گروه هایی از مردان، که به احتمال دچار آشفتگی روانی عشرت خواهانه شده بودند، با استفاده از ناشناس ماندگی در میان سیل جمعیت، به حرکت در آمدند و به هر زنی که سر راه خود می دیدند دست درازی می کردند و می کوشیدند رخت های زنان را در آورند. این رویداد نمایانگر تابوها و دورویی های بود که هم چنان بر جامعه سنگینی می کند.

در مصر آموزش جنسی تنها میان دوستان و از راه اینترنت انجام می گیرد. افزون بر این، نباید از یاد برد که در مصر 98 درصد زنان ختنه شده اند. جوانان، به سبب بی پولی، به ندرت می توانند پیش از سی سالگی ازدواج کنند و دختران باید به هر بهایی بکارت خود را برای نجات شرافت خانواده نگه دارند.

روشن است برای این که مصری ها به زندگی جنسی متعادلی دست یابند و زنان بتوانند بی آن که چشم های خود را پایین بی اندازند در خیابان راه روند چیز هایی بیش از این گزارش لازم است.

برای دیدن این گزارش به سایت اینتر نتی زیر بنگرید:

www.ecwronline.org

 

ماخذ مقاله :

Xavier Lastella in MARIANNE 2-8 août, Paris 2008. p.54

 

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

 

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630